Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

BRISwarenhuis

Bouwregelgeving op één plek verzameld

Proeflicentie Startpakket Ontwerper

Om jouw ontwerpwerk te verbeteren en makkelijker te maken, heeft BRIS het Startpakket Ontwerper ontwikkeld. Hiermee heb je altijd en overal toegang tot alle Bouwbesluitartikelen, relevante NEN-normen, kennis over aansprakelijkheid en nog veel meer. Scheelt je wekelijks veel uren en geeft je zekerheid. Het is onmisbare informatie specifiek voor ontwerpers, die BRIS continu actueel houdt. Zeker weten dat jij snel de juiste informatie vindt!

In BRISwarenhuis is alle bouwregelgeving op één plek verzameld. Je hebt snel inzicht en ziet de samenhang tussen de aangestuurde normen, relevante publicaties en bouwregelgeving. BRISwarenhuis is de bibliotheek voor de bouw die verzamelt en verbindt.

Om je een goede indruk te geven van BRISwarenhuis hebben wij een selectie voor je gemaakt: het Startpakket Ontwerper. Er zijn namelijk 54 pakketten en modules in opgenomen en we willen je niet overvoeren.

Maak je keuze en laat hier je gegevens achter. Een van onze teamleden neemt snel contact met je op. Wij laten je er graag mee kennismaken. Nadat wij je proefaccount hebben ingeregeld kun je deze selectie 2 weken verkennen.

Bekijk hier wat er in het Startpakket zit:

Wetten Besluiten en Regelingen
 • Omgevingsrecht (Wabo)
 • Artikeltekst Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht)
 • Besluit omgevingsrecht (Bor): Artikeltekst + Toelichting
 • Ministriële regeling omgevingsrecht (Mor): Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid: Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling landelijke voorzieningen OLO (Omgevingsloket Online_: Artikeltekst + Toelichting
 • Mijnbouwet
 • Milieubeheer, Wet
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Waterwet
 • Woningwet
 • Artikeltekst Woningwet
 • MG-99-02 Beleidsregels uitvoering van artikel 7a van de grondwet
 • Bouwbesluit 2012
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2012
 • Nota van toelichting van Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting\
 • Bouwbesluit 2003
 • Leeswijzer Bouwbesluit 2003
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2003
 • Nota van toelichting op Bouwbesluit 2003
 • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
 • Energieprestatie van gebouwen, Besluit
 • Energieprestatie van gebouwen, Regeling
 • Aanbestedingsbesluit
 • Aanbestedingswet 2012
 • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Regeling
 • Aanpak schijnconstructies, Wet
 • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Regeling
 • Aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Wet
 • Afsluitbeleid voor kleinverbruikers, Regeling
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Arbeid vreemdelingen, Wet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Arbeidsomstandighedenregeling
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Archeologische monumentenzorg, Besluit
 • Archiefbesluit 1995
 • Archiefwet 1995
 • Archiefregeling
 • Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, Regeling
 • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 • Beheer rijkswaterstaatswerken, Wet
 • Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 • Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 • Bescherming Antarctica, Besluit
 • Bescherming Antarctica, Wet
 • Bestuursrecht, Algemene Wet
 • Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Wet
 • Bibob, Besluit
 • Bodemkwaliteit, Besluit
 • Bodemkwaliteit, Regeling
 • Bodembescherming, Wet
 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Besluit
 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Regeling
 • Burgerlijk Wetboek 5
 • Burgerlijk Wetboek 7
 • Burgerluchthavens, Besluit
 • Burgerluchthavens, Regeling
 • Crisis- en herstelwet
 • Drank- en Horecawet
 • Drinkwaterbesluit
 • Drinkwaterregeling
 • Drinkwaterwet
 • Economische delicten, Wet op de
 • Eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (BEIDH), Besluit
 • Eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
 • Eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen, Regeling
 • Eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen, Regeling
 • Erfgoedwet
 • Ex artikel 539n van het Wetboek van strafvordering, Besluit
 • Externe veiligheid busleidingen, Besluit
 • Externe veiligheid inrichtingen Besluit
 • Externe veiligheid inrichtingen, Regeling
 • Externe veiligheid, Registratiebesluit
 • Gastoestellen, Besluit
 • Geluidhinder, Besluit
 • Geluidhinder, Wet
 • Geluidwerende voorzieningen 1997, Regeling
 • Gemeentewet
 • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Besluit
 • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Wet
 • Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren
 • Grenzen Nederlandse exclusieve economische zone, Besluit
 • Handel levende dieren en levende producten, Regeling
 • Houders van dieren, Besluit
 • Houders van dieren, Regeling
 • Huisvestingswet 2014
 • Huurprijzen woonruimte, Uitvoeringswet
 • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Besluit
 • Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet
 • Informatie-uitwisseling ondergrondse netten, Wet
 • Kansspelen, Wet op de
 • Kernenergiewet
 • Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet
 • Kleine herstellingen, Besluit
 • Landbouwkwaliteitswet
 • Legionellapreventie, Regeling
 • Lozen buiten inrichtingen Besluit
 • Lozen buiten inrichtingen Regeling
 • Lozing afvalwater huishoudens, Regeling
 • Luchtvaart, Wet
 • Luchtvaartwet
 • Maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet
 • Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening, Regeling
 • Machines 200642EG, Richtlijn
 • Medische hulpmiddelen, Wet op de
 • Mijnbouwbesluit
 • Mijnbouwwet
 • Milieubeheer, Wet
 • Milieueffectrapportage, Besluit
 • Mobiel breken bouw- en sloopafval Besluit
 • Nadere regels attractie- en speeltoestellen
 • Natuurbescherming, Wet
 • Natuurbescherming, Besluit
 • Natuurbescherming, Regeling
 • Openbaarheid van bestuur, Wet
 • Opiumwet
 • Penitentiaire beginselenwet
 • Politiecellencomplex, Regeling
 • Productenbesluit asbest
 • Productenregeling asbest
 • Provinciewet
 • Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 • Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
 • Rijkswet instelling exclusieve economische zone
 • Ruimtelijke ordening, Besluit
 • Ruimtelijke ordening, Wet
 • Servicekosten, Besluit
 • Spoedwet wegverbreding
 • Spoorwegwet
 • Stad-en-milieubenadering, Interimwet
 • Standaarden ruimtelijke ordening 2012, Regeling
 • Straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen, Regeling
 • Tabakswet
 • Toegelaten instellingen volkshuisvesting, Herzieningswet
 • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Besluit
 • Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Regeling
 • Toelating zorginstellingen, Wet
 • Tracéwet
 • Uitvoering Crisis- en herstelwet, Besluit
 • Veiligheidsregio's, Wet
 • Veiligheidsregio's, Besluit
 • Victor, Wet
 • Vuurwerkbesluit
 • Warenwet
 • Warenwet besluit liften 2016
 • Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
 • Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 • Warenwetregeling drukapparatuur 2016
 • Warenwetbesluit elektrisch materiaal
 • Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
 • Warenwetbesluit machines
 • Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Waterbesluit
 • Waterwet
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Wet houdende uitbreiding toepassingsgebied Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone
 • Wetboek van Strafvordering
 • Zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, Besluit
 • Zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg, Besluit
 • Omgevingswet
 • Wet kwaliteitsborging
 • Bouwbesluit 2012 (Consept versies)
1e lijns NEN normen - Bouwfysica en overige
 • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 2057 Daglichtopeningen
 • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
 • NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen
 • NEN 2690 Luchtdoorlatendheid, specifiek
 • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
 • NEN 2757-2 Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties
 • NEN 2768 Meterruimten
 • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
 • NEN 2991 Lucht: risicobeoordeling bij asbesthoudende materialen
 • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
 • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
 • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
 • NEN 5096 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
 • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
 • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
 • NVN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau
 • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 8757 Afvoer van rook
 • NEN-EN 12354-6 Geluidwering in gebouwen
 • NEN-EN 17037 Daglicht in gebouwen
 • NEN-EN-ISO 16000-2 Binnenlucht - Monsternemingsstrategie voor formaldehyde
2e lijns NEN normen - Bouwfysica en overige
 • NEN 5138 Warmteterugwinning in gebouwen
 • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
 • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
 • NPR 2652 Vochtwering in gebouwen
 • NPR 2877 Waterdichtheid, laboratorium
 • NPR 2878 Oppervlaktetemperatuurfactor
 • NPR 5070 Geluidwering - Voorbeelden wanden en vloeren
 • NPR 5071 Geluidwering Voorbeelddetails
 • NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NPR 5086 Geluidwering lichte woningscheidende wanden
 • NPR 5092 Beluidwering- Beoord. Result. Conform NEN 5077
 • NPR 5097 Geluidwering - Toelichting op de bepalingsmethoden
 • NPR 5272 Geluidwering in gebouwen - Aanwijzing voor toep.
 • NTR 3216 Binnenriolering
Overige normen voor de ontwerper
 • NEN 1814 Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten
 • NEN 2634 Begrotingen van bouwkosten
 • NEN 2658 PVE voor gebouwen en projectprocedure
 • NEN 3569 Vlakglas voor gebouwen
 • NPR 3401 PVE voor gebouwen en projectprocedure
 • NPR 3402 PVE voor scholen en projectprocedure - Nalooplijst
 • NPR 3403 PVE voor woningen en projectprocedure - Nalooplijst
 • NPR 3404 PVE ziekenhuizen en projectprocedure
 • NPR 3405 PVE voor gebouwen- gebouwdelen
 • NPR 3577 Beglazen van gebouwen
 • NEN 5080 Personenliften in woongebouwen
 • NPR 5081 Personenliften in woongebouwen – Vervoercapaciteit
Startpakket ontwerper
 • Bouwbesluit 2012
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2012
 • Nota van toelichting van Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting\
 • Bouwbesluit 2003
 • Leeswijzer Bouwbesluit 2003
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2003
 • Nota van toelichting op Bouwbesluit 2003
 • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
 • NEN 2555 Rookmelders
 • NEN 6075 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 2057 Daglichtopeningen
 • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
 • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
 • NEN 2757-2 Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties
 • NEN 2768 Meterruimten
 • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
 • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
 • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
 • NEN 5096 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
 • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
 • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
 • NVN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau
 • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
 • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
 • NPR 2652 Vochtwering in gebouwen
 • NPR 5070 Geluidwering - Voorbeelden wanden en vloeren
 • NPR 5071 Geluidwering Voorbeelddetails
 • NEN 2631 Investeringskosten van gebouwen
 • NEN 2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
 • NEN 2443 Parkeren en stallen personenauto's
 • Certificatieschema leveren BMI 2019
 • Certificatieschema installeren BMI 2019
 • Certificatieschema onderhoud BMI 2019
 • Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAIRBI)
 • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor beslissers 2008
 • Model integrale brandveiligheid bouwwerken voor toepassers 2010
 • Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen
 • Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (BWT)
 • Handreiking Slopen en Handhaving bij Illegale Asbestsloop
 • Handreiking tijdelijke bouw
 • Publiekrechtelijke procedures rond het bouwen
 • Brochure Ketenaansprakelijkheid 2015
 • Brochure CAR-verzekering 2015
 • Brochure Duurzaam geproduceerd hout 2015
 • Essentiële bouwkundige controlepunten
Startpakket Bouwfysica
 • Bouwbesluit 2012
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2012
 • Nota van toelichting van Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting\
 • Bouwbesluit 2003
 • Leeswijzer Bouwbesluit 2003
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2003
 • Nota van toelichting op Bouwbesluit 2003
 • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
 • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 2057 Daglichtopeningen
 • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
 • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
 • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
 • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
 • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
 • NVN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau
SBR Publicaties - Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen
 • Deel A: Brandveiligheid en gebouwontwerp
 • Deel B: Ontwerprichtlijnen woningen en woongebouwen
 • Deel C: Ontwerprichtlijnen utiliteitsbouw
 • Deel D:Bouwdeel- en materiaalgedrag
 • Deel E: Rekenen aan brandveiligheid
 • Deel F: Procesmodel aanpak gelijkwaardige brandveiligheid
ISSO-Referentiedetails
 • Alle referentiedetails

Aanvragen

Kies je module(s)