Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
BW transponeringstabel mockup1kl

Vernieuwd BRISwarenhuis volledig bijgewerkt op Bbl

8 januari 2024

Voor gemeenten, architecten, constructeurs, aannemers en andere bouwprofessionals verandert er nogal wat met de komst van het Bbl. In het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat vanaf januari 2024 het Bouwbesluit vervangt, hebben veel bestaande regels een nieuwe plek, of zijn gewijzigd of ingetrokken. BRISwarenhuis is volledig bijgewerkt op de nieuwe wetgeving. We zetten in dit artikel op een rij wat er veranderd is en hoe wij de overstap voor onze gebruikers vereenvoudigen. Zo vind je met onze dynamische transponeringstabel in de nieuwe wetgeving snel ruim 400 verplaatste oude artikelen.

Omdat veel bestaande regels zijn verplaatst of gewijzigd heeft BRIS de dynamische transponeringstabel als service voor gebruikers samengesteld. Met één druk op de knop vind je meer dan 400 oude artikelen in de nieuwe wetgeving. Met slechts één klik zie je waar alles naartoe is verplaatst. En de tabel is dynamisch, dus alle nieuwe en gewijzigde informatie zit erin. De transponeringstabel is normaalgesproken alleen na inlog BRISwarenhuis voor gebruikers beschikbaar. Om professionals in bouw en vastgoed een steuntje in de rug te geven, staat de tabel voor voorlopig voor iedereen open.

BW transponeringstabel mockup3kl

Dit is gewijzigd in BRISwarenhuis

BRISwarenhuis is sinds eind 2023 volledig voorbereid op de Omgevingswet. Daarvoor is de inhoud van de bibliotheek voor bouwregelgeving vernieuwd:

De Bijlagen Omgevingsregeling zijn opgenomen in Artikeltekst Omgevingsregeling, want dat zijn via de bron niet meer twee aparte documenten. De documenten Bouwbesluit 2012 zijn zoveel mogelijk onder de boom van Bouwbesluit 2012 geplaatst, denk aan Woningwet en Omgevingswet.

Hieronder volgt het overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de overgang van Bouwbesluit naar Bbl.

1. Nieuw aangestuurde documenten Bbl

2. Aansturing van nieuwere versies

3. Niet meer aangestuurd in het Bbl

De volgende normen zijn niet meer aangestuurd in het Bbl, waar dat nog wel zo was in het Bouwbesluit 2012:

 • NEN 2559:2001 - Onderhoud van draagbare blustoestellen, inclusief wijzigingsblad A4:2017
 • NEN 2654-1+C1:2018 - Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 3028 2011 - Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NEN 7125: 2017 - Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode
 • NEN 8701+A1:2020 - Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Belastingen
 • NEN 8707+C1:2020 - Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur – Geotechnische constructies
 • NEN-EN 1993-1-4:2006 - Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-4: Algemene regels – Aanvullende regels voor corrosievaste staalsoorten, inclusief A1:2015 en nationale bijlage NB:2012
 • NEN-EN 17037:2018+A1:2022 - Daglicht in gebouwen*

* Gaat in de toekomst mogelijk aangestuurd worden door het Bbl, de norm is daarom al wel beschikbaar gemaakt in de navigatie van BRISwarenhuis.

Bovenstaande normen zijn niet meer in de actuele collectie te vinden maar kunnen nog wel via de volledige collectie geraadpleegd worden.

BW afbeelding volledige collecxtie

4. Beschikbare artikelteksten Bbl

De Rijksoverheid heeft voor Bbl als laatste Staatsblad stb-2023-426 uitgebracht op 27 november 2023:

 • Besluit van 21 november 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen

Op 15 december 2023 is via een Verzamelwet Omgevingswet 2023 Staatsblad stb-2023-426 grotendeels weer ingetrokken qua inwerkingtreding op 1 januari 2024:

 • Besluit van 13 december 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Omgevingswet 2023 en enkele algemene maatregelen van bestuur die verband houden met de Omgevingswet

Dat betekent dat alleen de onderdelen G, R, S, T en U vanuit stb-2023-426 in gaan op 1 januari 2024. Voor de overige onderdelen uit stb-2023-426 gelden dus de eerder geldende teksten.

5. Voorgenomen regelgeving Bbl

BRIS zorgt er op korte termijn voor dat in het Bbl artikelteksten ook de voorgenomen regelgeving worden aangegeven. Het gaat om:

 • Artikel 3.117a (overgangsrecht: rookmelder)
 • Artikel 4.139 (plaats van de instroomopening) Lid 1
 • Tabel 4.146
 • Artikel 4.147 (daglichtoppervlakte) Opschrift, lid 1, 2, 3 en 8
 • Artikel 6.37a (overgangsrecht)
 • Artikel 6.43 (overgangsrecht)

Ook integrale nota van toelichting Bbl maakt overstap eenvoudiger

In besluiten en regelingen staan de wetsartikelen met voorschriften waaraan bedrijven, organisaties en burgers moeten voldoen. Bij elke wijziging van besluit of regeling is er een nota van toelichting die aangeeft wat verplichtingen inhouden en hoe deze zijn geïmplementeerd. BRIS heeft deze informatie al doorontwikkeld tot de integrale nota van toelichting en gekoppeld aan de artikelen van het Bbl in BRISwarenhuis. Ook vanaf 1 januari 2024 beschikbaar en de komende jaren vrij toegankelijk!

BRIStoets volledig voorbereid

BRIStoets is sinds eind 2023 volledig vernieuwd en geschikt gemaakt voor het Bbl. Je kunt op meerdere niveaus direct toetsen aan de geldende regelgeving, dus ook aan het Bbl. Het vernieuwde BRIStoets zet een nieuwe standaard in bouwplantoetsing en sluit naadloos aan op de nieuwe wetgeving. De tool is aanzienlijk verbeterd voor gebruik door architecten, adviseurs en gemeentes, wiens rol in bouwplantoetsing en handhaving essentieel blijft.

Het voordeel BRIStoets te gebruiken is dat je het toets- en toezichtproces in één geïntegreerd programma uitvoert. De koppeling met de online bibliotheek voor bouwregelgeving BRISwarenhuis biedt gebruikers directe toegang tot relevante normen en regels.

Op het lijf geschreven

Voor het bijhouden van de integrale tekst en toelichting van de bouwregelgeving is brede kennis en ervaring nodig. Denk aan inhoud, achtergronden en historie van de technische bouwregelgeving, inclusief de normbladen en de internationale voorschriften. Ook de kennis van de juridische en technische samenhang is essentieel. Gebruikers van de integrale teksten over wet- en regelgeving moeten blind kunnen varen op de juistheid ervan. Er staat immers veel op het spel en aan de toepassing zijn rechtsgevolgen verbonden. De kennis moet daarom ook actueel worden gehouden, zowel wat betreft de (inter)nationale bouwregelgeving, als de normalisatie en daaraan verwante publicaties.

Rond 1990 vroeg de overheid aan de markt een kennissysteem te ontwikkelen om het toen nieuwe Bouwbesluit toegankelijk te maken. Zo ontstond BRIS in 1992: BouwRegelgeving InformatieSystemen. Vandaag is BRIS marktleider van software en tools die de bouwregelgeving toegankelijk maken en bouwkwaliteit borgen. Het is een grote opdracht die BRIS iedere dag weer boeit, bindt en bezighoudt. Bij ons werken toegewijde professionals die het gehele spectrum van de bouwregelgeving overzien. Het is BRIS op het lijf geschreven, wij hebben de kennis in huis die jouw werk vereenvoudigt en verbetert.