Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Webinar Bbl studio

Introductie Bbl: Besluit bouwwerken leefomgeving in webinar BRIS

6 juli 2023

Hij is voor burgers, bedrijven en overheden. Voor iedereen die te maken heeft met bouwen in de fysieke leefomgeving, staan de bouwvoorschriften vanaf 1 januari 2024 in het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Bbl. Over de overgang van Bouwbesluit naar Bbl organiseerde BRIS een webinar met gastspreker Aldo de Jong. Hij ging in op de belangrijkste veranderingen in de opzet en indeling van het Bbl en op een aantal bijzonderheden als je er mee gaat werken. Bijna 350 deelnemers deden mee met het webinar.

Zelfstandig adviseur en architect Aldo de Jong besprak de algemene aspecten van de Omgevingswet en de veranderingen die de wet met zich meebrengt voor de bouwsector. Wat de nieuwe en gewijzigde begrippen in het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn, ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 en hoe het is ingedeeld, stonden centraal.

De Omgevingswet integreert verschillende wetten in één overkoepelende wet, zoals de Woningwet, de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet. Aldo legde uit dat de Omgevingswet alle activiteiten regelt die invloed hebben op de fysieke leefomgeving, inclusief milieu, veiligheid, infrastructuur, waterveiligheid, natuur en de gebouwde omgeving. Door die wetten te integreren, wordt het mogelijk met dezelfde spelregels te gaan werken, wat voorheen niet kon.

Binnen de Omgevingswet zijn er vier verschillende AMVB's: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving met alle bouwvoorschriften: het Bbl. Hier focuste het webinar op. De kaders voor de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zijn ook in het Bbl opgenomen.

Webinar Bbl studio

Al met al is de Omgevingswet een omvangrijke wet die 26 verschillende wetten, besluiten en regelingen samenvoegt en zorgt voor een geïntegreerde aanpak van activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Het Bbl gaat vanaf 2024 het Bouwbesluit 2012 vervangen. Meer lezen over de Omgevingswet.

Nieuw omgevingsloket

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgt per 2024 voor digitale toegang tot alle relevante regels en informatie per locatie. De kern ervan is het nieuwe omgevingsloket waarin je per locatie specifieke regels en eisen kunt opzoeken. Voorheen was het noodzakelijk verschillende wetten te checken op wat op de situatie van toepassing is. Maar via het digitaal stelsel omgevingswet kun je straks per locatie te weten komen wat er geldt. Dit vereenvoudigt het proces van vergunningaanvragen.

Rijksregels worden lokale regels via de ‘bruidsschat’

Een belangrijke verandering is de zogenaamde ‘bruidsschat’, een term die verwijst naar de bestaande rijksregels en voorschriften die worden overgeheveld naar gemeenten en waterschappen. Ze worden voortaan per lokaal bevoegd gezag vastgelegd in het Omgevingsplan (gemeente) of in de Waterschapsverordening (waterschap).  

Voorbeelden van regels uit de bruidsschat zijn bijvoorbeeld het uitzetten van bebouwingsgrenzen en straatpeil, de aansluitingsverplichtingen op netten voor elektriciteit, gas, warmte, drinkwater, de terreinleidingen van de riolering, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en opstelplaatsen brandweer en de regels over aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen.

Maatwerkregels

Met de Omgevingswet komen er ook nieuwe instrumenten, zoals maatwerkregels. Die geven de mogelijkheid om af te wijken van de algemene regels die voor een bepaalde situatie gelden. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de lokale omstandigheden. Denk aan aanleg en gebruik van bodemenergiesystemen en het toepassen van bouwstoffen zoals nu geregeld is in het Besluit bodemkwaliteit.

Binnenkort meer wijzigingen

Er staan nog meer wijzigingen op stapel die het Bbl verder verbeteren en aan laten sluiten op de actuele ontwikkelingen in de bouwsector. Een voorbeeld hiervan is dat een sprinklerinstallatie in nieuw te bouwen parkeergarages verplicht wordt. Dat geldt vooral voor parkeergarages onder slaapgebouwen die hoger zijn dan 13 meter, of parkeergarages die groter zijn dan 1.000 m2 met een directe doorgang naar een portiek.

Verder wordt de brandklasse van gevels van hoge gebouwen boven de 30 of 50 m (afhankelijk van de gebruiksfunctie) verscherpt van brandklasse B naar brandklasse A2. Tegelijkertijd wordt ook een extra WBDBO-eis ingevoerd voor hoge gebouwen boven de 30 of 50 m, afhankelijk van de gebruiksfunctie: er gaat een WBDBO-eis van ten minste 120 minuten gelden tussen een brandcompartiment boven de 30/50 m en een brandcompartiment dat 20 m lager is gelegen. Deze wijzigingen hebben alles te maken met de brand in 2017 in de Grenfell Tower. Daar is gebleken dat er heel veel mis kan gaan als een brand zich snel over de gevel uitbreidt en je die niet met een hoogwerker kan bestrijden als de gevel zelf vlamvat.

In het Bbl is ook al een nieuwe eis voor daglicht ingevoerd. De NEN 2057 wordt de NEN-EN 17037 in combinatie met de NEN 4057, waarvoor op basis van een vloeroppervlak het daglicht in 3D moet worden uitgerekend, in een bouwfysisch model. Tot slot moeten de gemeenschappelijke verkeersruimtes straks vrij zijn van brandbare objecten. Dat er bijvoorbeeld scootmobielen in het gebouw staan is vaak een doorn in het oog van de brandweer. Straks wordt daar paal en een perk aangesteld en ook aan meubilair en huisvuil dat bewoners achterlaten. Dat wordt in het Bbl preciezer omschreven.

Video webinar bekijken

Aldo de Jong nam tot slot de deelnemers mee in BRISwarenhuis, het kennissysteem voor bouwregelgeving, waarin de gebruiker nu al de voorschriften vanuit het Bouwbesluit 2012 én het Bbl kan raadplegen.

Heb je interesse in meer? Je kunt een link naar de video aanvragen via deze knop:

Ik ontvang graag de link naar de video van het webinar